ରାଗ ପରମ ଚାଣ୍ଡାଳ, ନିଜ ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ …

ସବୁ ବାପାମା ନିଜ ପିଲା ଉପରେ ରାଗିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲା ଉପରେ ରାଗ ଆସିଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହେଉ ଅବା ଆମ ଟେନସନ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ରାଗ ଆସିଯାଏ। ଏହି କଥା…

error: Content is protected !!